CSR

Nasze programy:

Każdy z nas działając w interesie własnym powinien szanować dobro wspólne

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w minionych latach stała się coraz bardziej rozpowszechnionym i respektowanym obszarem działania każdej firmy w Unii Europejskiej, a więc także i w Polsce. CSR przejawia się w procedurach uwzględniających normy etyczne, prawne i społeczne. Działania podejmowane w ramach misji CSR są zazwyczaj dostosowywane do skali funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Firma Sauersand działa na terenie całego kraju i z roku na rok umacnia współpracę z polskimi sieciami handlowymi oraz partnerami biznesowymi. Aktywnie także angażuje się w lokalne akcje charytatywne, aby móc bezpośrednio oddziaływać na otoczenie swoich klientów.

Zaangażowanie społeczne

Inicjatywy społeczne podejmowane przez naszą firmę wiążą się z projektami, które wzmacniają związek ze społecznościami lokalnymi. Staramy się wychodzić naprzeciw wszystkim skierowanym do nas prośbom o wsparcie, których przykładem jest między innymi pomoc finansowa dla przedszkola w Krakowie. Datki skierowane w stronę najbardziej potrzebujących są także przekazywane za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża. Niefinansowe wsparcie w postaci rzeczowych podarunków przekazujemy na rzecz ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”, dzięki której lokalne rodziny otrzymują najpotrzebniejsze rzeczy w postaci prezentów świątecznych.

Odpowiedzialna współpraca

Firma Sauersand wszystkie swoje działania prowadzi z pełnym szacunkiem zarówno dla partnerów biznesowych jak i ostatecznych beneficjentów programu, którymi są klienci partnerów. U nas szczególny nacisk kładzie się na przestrzeganie obowiązujących regulaminów wszelakich akcji promocyjnych oraz ochronę danych osobowych, które zapewniają bezpieczeństwo naszym odbiorcom. Oznacza to pełną odpowiedzialność za świadczone usługi i produkty w ofercie. Zasady na jakich są one oferowane opierają się na międzynarodowych standardach i zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Ekologia

Działalność naszej firmy nie ma takiego wpływu na środowisko naturalne jak ma to miejsce w przypadku firm produkcyjnych, jednak staramy się przede wszystkim propagować świadome i odpowiedzialne korzystanie z zasobów codziennego użytku takich jak papier, energia elektryczna czy woda.

Rozwój personalny i bezpieczeństwo pracy

Każde przedsiębiorstwo posiada własną odrębną strukturę i zasady działania, które tworzone są nie tylko na podstawie regulaminów, a przede wszystkim przez ludzi tam pracujących. To zasoby ludzkie są podstawą budowania pozytywnej atmosfery pracy i nadają danej firmie wyjątkowy charakter. Inwestycja w kapitał ludzki jest zatem kluczowym elementem strategii, dlatego tez nasza firma podejmuje odpowiednie działania na rzecz swoich pracowników i partnerów biznesowych. Regularne szkolenia i udział w różnorakich targach czy konferencjach pozwalają na rozwój pracowników i podniesienie ich kompetencji zawodowych oraz interpersonalnych. Dzięki wykładom oraz prelekcjom, prowadzonym przez specjalistów w branży, nasi przedstawiciele handlowi mogą poznać najlepsze praktyki międzynarodowych firm w obszarach sprzedaży, marketingu oraz odpowiedzialności w biznesie. Firma stara się zapewniać optymalne warunki do doskonalenia umiejętności i wiedzy, wykorzystywanych w codziennej pracy. Efektem tych wszystkich działań jest profesjonalna obsługa naszych klientów i silna organizacja. Ważne dla nas jest także bezpieczeństwo w miejscu pracy, które zapewniamy naszym pracownikom poprzez regularne szkolenia w zakresie BHP. Dzięki tym działaniom wierzymy ze budujemy możliwie najbardziej stabilne środowisko pracy dające możliwości rozwoju oraz satysfakcji. Zadowolony pracownik, tak jak klient, jest kluczem do efektywnego realizowania strategicznych celów całej firmy.

Menu